Κανόνες ασφαλείας για ηλεκτρολογικές εργασίες

Επειδή τα λάθη στις ηλεκτρολογικές εργασίες μπορεί να έχουν και θανατη­φόρα αποτελέσματα, πρέπει να τηρούνται απαραιτήτως οι ακόλουθοι κανόνες ασφα­λείας:Ηλεκτρολογικά εργαλεία

  • Μη δουλεύεται ποτέ με συσκευές ή εγκαταστάσεις που βρίσκονται υπό τόση. Στις ηλεκτρικές συσκευές λοιπόν βγαίνει πάντα το καλώδιο από την πρίζα. Πριν από τις εργασίες σε εγκαταστάσεις πρέπει να κατεβαίνει ή να ξεβιδώνεται η ασφάλεια του αντίστοιχου ηλεκτρικού κυκλώματος.
  • Να εξασφαλίζεστε από την πιθανή ενερ­γοποίηση της ασφάλειας από τρίτους. Για το σκοπό αυτό τοποθετείστε μια προειδοποιη­τική πινακίδα στην ασφάλεια . Μην αφήνετε το φυσίγγιο ασφαλείας και το πώμα από βιδωτές ασφάλειες στο κιβώτιο των ασφα­ λειών, αλλά πάρτε τα μαζί σας.
  • Βεβαιωθείτε πριν από κάθε εργασία ότι δεν υπάρχει τόση στο δίκτυο. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείστε τα αντίστοιχα εργα­λεία ελέγχου.
  • Γενικό δεν πρέπει να κάνετε οποιεσδή­ ποτε εργασίες, για την σωστή διεκπεραίωση των οποίων δεν είστε απόλυτα σίγουρος.
  • Μη χρησιμοποιείτε ποτέ χαλασμένα, φθαρμένα ή παλιό μέρη ή ολόκληρες συσκευές. Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο υλικό που έχει προδιαγραφές DIN ή αντί­στοιχες, και είναι σύμφωνο με τους κανονισμούς VDE. Μετά το τέλος μιας εργασίας επέκτασης ή επιδιόρθωσης η εγκατάσταση πρέπει να είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες κανονισμούς.
  • Εργασίες σχετικές με ασφάλειες, διανο­μείς, μετρητές, γείωση και θυροτηλέφωνα μπορούν να γίνουν μόνο από ηλεκτρολόγο με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
  • Ο πρασινοκίτρινος προστατευτικός αγω­γός δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιηθεί για άλλες λειτουργίες, να βγαίνει από τις κλέμ­μες ή από τους ακροδέκτες ή να απομακρύ­νεται. Μετά το πέρας μιας εργασίας πρέπει να ελέγχεται, μέσω μέτρησης, η λειτουργία του προστατευτικού αγωγού.
  • Εκτός από τους παραπάνω κανόνες πρέπει ακόμα να προσέξετε και τα εξής:σε κάθε μετατροπή ή νέα εγκατάσταση πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί.Ένας από τους σημαντικότερους κανονισμούς είναι VDE 0100, που περιέχει τους όρους των κανόνων ασφαλείας.

Κάθε άτομο που δουλεύει με ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ή συσκευές, πρέπει να ενη­μερωθεί για αυτούς τους κανονισμούς.

Να έχετε λοιπόν πάντα υπόψη σας, ότι εσείς έχετε την ευθύνη όλων των ηλεκτρολογικών εργασιών που έχετε διεκπεραιώσει ο ίδιος. Ζητήστε σε κάθε περίπτωση τη βοήθεια ειδικού όταν δεν είστε σίγουρος.

Όταν υπάρχουν παιδιά στο σπίτι πρέπει τουλάχιστον στις πρίζες με εύ­κολη πρόσβαση να υπάρχουν εσωτε­ρικές φραγές στις τρύπες για προστα­σία των παιδιών ή να ασφαλιστούν με παρόμοιο τρόπο.