Κανόνες ασφαλείας για ηλεκτρολογικές εργασίες

Επειδή τα λάθη στις ηλεκτρολογικές εργασίες μπορεί να έχουν και θανατη­φόρα αποτελέσματα, πρέπει να τηρούνται απαραιτήτως οι ακόλουθοι κανόνες ασφα­λείας:Ηλεκτρολογικά εργαλεία